Verkoopsvoorwaarden

- Prijzen exclusief 21% BTW

- Prijzen zijn exclusief eventuele RECUPEL- en/of BEBAT-toeslagen.

- Tekst en prijzen onder voorbehoud van vergissingen en wijzigingen. Prijzen kunnen zonder voorafgaande verwittiging aangepast worden. Niet-contractuele afbeeldingen.

- Portvrije levering (begint uw postcode met 2 of 3, dan leveren wij portvrij vanaf 65 EURO excl.BTW)

- Uitzondering: postzegels leveren wij enkel bij bestelling van andere producten. Uw bestelling dient hierbij 65 EURO excl. BTW te bedragen (postzegels uiteraard niet meegerekend). De levering van postzegels is bedoeld als een extra dienstverlening aan de klant. Geen korting voor contant op postzegels.

- Op rekenmachines en grafische rekenmachines wordt nooit korting toegestaan, in geen enkele vorm. Prijzen van rekenmachines 

  zijn steeds netto.

- Klachten dienen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de goederen gemeld te worden.

- Betaling 30 dagen einde maand

- Goederen blijven eigendom van Lumap NV tot betaling factuur

- Voor scholen: * gratis verpakking per klas

                       * 'globale-levering'-korting slechts geldig bij bestellingen vanaf 2000 EURO netto excl.BTW   

                           tussen 15 februari en 15 augustus.

- Door een bestelling bij Lumap te plaatsen, geef ik in het kader van de GDPR-wetgeving Lumap de toestemming om mijn gegevens 

  bij te houden voor verwerking. Deze gegevens worden niet doorgegeven of verkocht aan derden.

- De online vermelde voorraad is informatief en niet bindend. Door gelijktijdige online bestellingen of door eventuele voorraadfouten,

  kan het voorvallen dat een artikel niet geleverd wordt, terwijl het initieel wel voldoende beschikbaar getoond werd op de webshop.

  Lumap kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

- Productafbeeldingen niet-bindend.

- Speciale niet-standaardvoorraadhoudende artikelen die vermeld staan als 'special', zijn enkel op bestelling. Deze goederen dienen

   steeds per verpakking afgenomen te worden en kunnen niet teruggenomen worden.

 

SPECIFIEKE VERKOOPSVOORWAARDEN  MEUBILAIR  LUMAP NV

 

-          Meubelen zijn geen voorraadartikelen bij Lumap nv en worden pas bij onze leveranciers besteld na bestelling bij ons. Daarom zijn meubelbestellingen niet wijzigbaar en niet annuleerbaar eens de klant zijn akkoord gegeven heeft. De leveringstermijn varieert van 3 tot 6 weken, tenzij anders gecommuniceerd.

-          Alle vermelde prijzen zijn steeds zonder btw (21%) en voor levering (tot aan de eerste drempel) zonder montage. Indien u montage door onze diensten wenst, zal hiervoor een meerprijs aangerekend worden.

-          De meerprijs voor montage bedraagt 9% van de bruto verkoopwaarde van de bestelde meubelen, met een minimum van 80 euro. Ook als een meubelstuk aan een verlaagde prijs (tijdens een promotie) wordt verkocht, wordt de montagekost berekend op de bruto verkoopwaarde en niet aan de aangerekende prijs.

-          Indien montage gevraagd wordt door de klant, wordt deze uitgevoerd door een externe firma, niet door mensen in dienst van Lumap nv. Eens de bestelling bevestigd werd mét montage kan deze extra kost niet meer geannuleerd worden, ook niet indien de montage ter plaatse onmogelijk blijkt door externe omstandigheden, die niet aan Lumap nv kunnen geweten worden.

-          Er kan door de klant montage op een verdieping gevraagd worden, maar in dit geval is de klant verantwoordelijk voor het voorzien van een verhuislift, op eigen kosten. Lumap nv voorziet nooit een verhuislift. Indien de omstandigheden gunstig zijn (als er bv. een lift in het gebouw aanwezig is, of een erg brede trap), zullen wij wel alles in het werk stellen om het meubilair op de gewenste plaats te krijgen.

-          Onder montage wordt begrepen: het ter plaatse brengen van de meubelen, het uitpakken en verwijderen van het verpakkingsmateriaal, het monteren van losse stukken zodat de meubels klaar zijn voor gebruik, het zetten op de gevraagde plaats (indien de gevraagde plaats zonder problemen bereikbaar is).

-          Indien er schade wordt vastgesteld bij levering zonder montage, dient de klant foto’s te nemen van de beschadigde stukken en deze terug op te bergen in de originele verpakking. De foto’s dienen per mail bezorgd te worden via info@lumap.be. De schadeclaim moet ons bereiken binnen 5 dagen na levering. Indien de claim ons pas later wordt bezorgd, kunnen wij niet meer tussenbeide komen. Voor beschadigingen uit de fabriek wordt het meubel omgeruild of het stuk vervangen. Indien de klant zelf de schade heeft veroorzaakt, kan Lumap nv niet verantwoordelijk worden gehouden.

-          Indien de klant levering inclusief montage vraagt, dient de klant een grondige inspectieronde te houden eer de leveringsbon afgetekend wordt. Eens de bon afgetekend werd, is er geen verhaal meer mogelijk.

-          Uitgepakte/geplaatste meubelen kunnen niet retour genomen worden.

Enkel indien de meubelen nog in perfecte staat in de originele verpakking zitten (bv. verkeerde kleur of formaat besteld), kunnen zij geretourneerd worden mits betaling van kosten. De kost die hieraan verbonden is, bedraagt 20% van de bruto verkoopwaarde + 50 euro retour- en administratiekost.

 

ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN LUMAP NV

 

1.         De betrekkingen tussen LUMAP NV en de klant worden uitsluitend beheerst door onderhavige algemene voorwaarden.

Door het plaatsen van een bestelling of het geven van een opdracht gaat de wederpartij onverwijld akkoord met deze algemene voorwaarden en erkent de wederpartij te hebben afgezien van eventueel bestaande eigen aankoopvoorwaarden.

Om geldig te zijn moet iedere afwijking van onderhavige voorwaarden het voorwerp uitmaken van een door LUMAP NV voorafgaand schriftelijk akkoord.

2.         Onze offertes zijn steeds vrijblijvend. Elke nieuwe prijsnotering doet de daaraan voorafgaande offerte vervallen. Bestellingen onder de 25,00 EUR worden niet aanvaard.

3.         Leveringstermijnen : de opgegeven leveringstermijnen zijn slechts louter indicatief aan de koper gegeven. Nooit zal een vertraging om welke reden ook de koper het recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-naleving van zijn verbintenissen. Bij excessieve overschrijding van de leveringstermijn zal LUMAP NV de koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en zal de koper desgevallend het recht hebben om de overeenkomst te beëindigen, zonder dat dit evenwel aanleiding kan geven tot schadevergoeding.

4.         Bestellingen boven de 65,00 EUR worden portvrij geleverd. Onder dit bedrag worden de portkosten aangerekend. Transport van de goederen gebeurt steeds op risico van de bestemmeling, zelfs indien de levering franco gebeurt.

5.         Geleverde goederen worden enkel teruggenomen mits voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van LUMAP NV.

6.         Betaling : al onze facturen zijn betaalbaar te Oudenaarde 30 dagen na factuurdatum, zonder korting, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

Laattijdige betalingen geven, van rechtswege en zonder dat hiervoor een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, aanleiding tot een intrest van 1 % per begonnen maand vanaf de vervaldag. Zo een factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op de vervaldag, vervallen alle eventueel toegestane termijnen en ook de nog openstaande niet vervallen facturen.

Bovendien zal van rechtswege en zonder dat hiervoor een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, ongeacht de betaling der nog verschuldigde bedragen en intresten, een forfaitaire conventionele schadevergoeding verschuldigd zijn van 20 % van het verschuldigd bedrag met een minimum van 200,00 EUR voor niet-betaling op de vervaldag. Deze vergoeding is eveneens verschuldigd in geval van verbreking van de verkoopovereenkomst door de klant, om welke reden ook.

7.         Eigendomsvoorbehoud : geleverde goederen blijven eigendom van LUMAP NV tot volledige betaling ervan. LUMAP NV heeft het recht om de onbetaalde goederen onmiddellijk terug te nemen. Indien de koper zijn betalingen heeft opgeschort, in staking van betaling is, failliet wordt verklaard of zich in een situatie van faling bevindt, heeft LUMAP NV het recht om de levering van de goederen tegen te houden en zonder dat de koper aanspraak kan maken op een schadevergoeding.

8.         Overmacht : indien LUMAP NV door overmacht verhinderd wordt de order uit te voeren, is zij gerechtigd de levering op te schorten tot de betreffende overmacht opgehouden heeft te bestaan of het order geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waardoor de uitvoering van de order redelijkerwijze van LUMAP NV niet kan worden verlangd, daar inbegrepen, zonder hiertoe beperkt te zijn, oorlog, bedrijfsstoring, tekort aan grondstoffen, materialen en werknemers, staking, ongevallen, transportmoeilijkheden.

9.         Geschillen : de overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Bij betwistingen en geschillen zijn enkel de Rechtbanken van Oudenaarde bevoegd.